Πιλοτική εφαρμογή του σταθεροποιημένου εδαφοβελτιωτικού υπό πραγματικές συνθήκες

Μεθοδολογία υλοποίησης

Βασικός φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. και η μονάδα αναερόβιας επεξεργασίας – παραγωγής βιοαερίου από αγροτικά, κτηνοτροφικά και αγροβιομηχανικά απόβλητα στο Κολχικό Λαγκαδά. Στα πλαίσια της λειτουργίας της, η μονάδα επεξεργάζεται περίπου 80.000 τόνους αγροτικά υπολείμματα, κτηνοτροφικά λύματα και αγρο-βιομηχανικά απόβλητα μέσα από την διαδικασία της μεσόφιλης αναερόβιας χώνευσης και παράγονται 8.250.000 κ.μ. βιοαερίου καθώς και 78.000 χωνεμένο υπόλειμμα.
Η συνεργασία προβλέπει την συμμετοχή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ) και του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ) που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε ερευνητικά έργα που αφορούν την βελτίωση και αξιοποίηση του χωνεμένου υπολείμματος μονάδων βιοαερίου καθώς και στην μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αγροτική – κτηνοτροφική δραστηριότητα. Οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συμμετέχουν ενεργά στην μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιομηχανική κλίμακα και στην επίβλεψη των πιλοτικών – επιδεικτικών δράσεων ενώ θα συμβάλουν σημαντικά στις ενέργειες προβολής – προώθησης.
Επίσης στο σχήμα συνεργασίας θα συμμετέχει η εταιρεία γεωργικών συμβούλων ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. αναλαμβάνοντας την διαχείριση του έργου, την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, των συντονισμό των πιλοτικών – επιδεικτικών δράσεων και την εφαρμογή των δράσεων διάδοσης και προώθησης. Η εταιρεία που διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υποστήριξη αγροτικών και αγροβιομηχανικών επιχειρήσεων μέσω της παροχής εξιδεικευμένων υπηρεσιών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του έργου μέσω στοχευμένων ενεργειών συντονισμού της συνεργασίας τόσο μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της ΒΙΟΑΕΡΙΟ
ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. όσο και με παραγωγούς της περιοχής.
Στα πλαίσια του έργου θα εφαρμοσθούν αποτελέσματα ερευνών σε βιομηχανικά κλίμακα και ειδικότερα αρχικά θα υλοποιηθεί η σταθεροποίηση του παραγόμενου χωνεμένου υπολείμματος στη μονάδα βιοαερίου με την προσθήκη ειδικών σταθεροποιητών (Vizura – Agrotain Plus – Instict II) προκειμένου να βελτιωθεί η δομή του ως προς την απορρόφηση του αζώτου και την μείωση των εκπομπών αμμωνίας. Προκειμένου να επαληθευτούν τα ερευνητικά δεδομένα θα πραγματοποιηθούν σχετικές μετρήσεις με τον προβλεπόμενο εξοπλισμό (σύστημα αέριας χρωματογραφίας, επωαστικός θάλαμος) εκ μέρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
Στη συνέχεια το σταθεροποιημένο υπόλειμμα με την χρήση του συρόμενου βυτίου και του πολυμηχανήματος έκχυσης θα εφαρμοστεί πιλοτικά – επιδεικτικά σε αγροτεμάχια της περιοχής με αροτραίες και βιομηχανικές καλλιέργειες σε συνεργασία με παραγωγούς. Στα παραπάνω αγροτεμάχια θα επιβεβαιωθεί η βελτίωση που επιφέρει η χρήση του συγκεκριμένου υλικού σε επίπεδο οργανικής ουσίας – εδαφικής δομής, λίπανσης, υγρασίας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Για την παραπάνω διαδικασία θα πραγματοποιηθούν αναλύσεις των εδαφών τόσο πριν την εφαρμογή όσο και μετά ενώ θα χρησιμοποιηθεί ειδικός εξοπλισμός (σύστημα καταγραφής εδαφοκλιματικών δεδομένων, λογισμικό υπολογισμού εκροών – εκπομπών) από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του έργου που υπολογίζεται σε 30 μήνες, θα γίνεται αναλυτική καταγραφή των εργασιών και θα λαμβάνεται οπτικοακουστικό υλικό από τις πιλοτικές – επιδεικτικές δράσεις.
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα θα εκπονηθούν αρχικά μελέτη σκοπιμότητας της εφαρμογής της περιβαλλοντικής δράσης, στη συνέχεια επιχειρηματικό σχέδιο για την διαδικασία ευρείας εφαρμογής και εμπορικής αξιοποίησης της χρήσης του σταθεροποιημένου εδαφοβελτιωτικού από μονάδες ανερόβιας επεξεργασίας οργανικών αγροτικών αποβλήτων και τέλος ένα σχέδιο διάδοσης και προβολής της παραπάνω πρακτικής που θα περιλαμβάνει συμμετοχή σε συνέδρια, ημέρες αγρού (field days) με επιδεικτικές εφαρμογές κ.α.

Εταίροι