Προώθηση της χρήσης του σταθεροποιημένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου ως καινοτόμο εδαφοβελτιωτικό

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γεωργία | Βιοαέριο | Χωνεμένο υπόλειμμα | Εδαφοβελτιωτικό

Γεωργία | Βιοαέριο

Χωνεμένο υπόλειμμα | Εδαφοβελτιωτικό

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου bioFERTIL

Ο γενικός στόχος του bioFERTIL είναι η προώθηση της αξιοποίησης του σταθεροποιημένου υπολείμματος από μονάδες βιοαερίου ως καινοτόμου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος που συμβάλλει στη διατήρηση, στη βιώσιμη χρήση και στην ανακύκλωση των φυτογενετικών, υδατικών και ενεργειακών πόρων στη γεωργία, με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Το εδαφοβελτιωτικό προϊόν βασίζεται στην αξιοποίηση του επεξεργασμένου λύματος από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου της ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. Το παραγόμενο χωνεμένο υπόλειμμα από μονάδες βιοαερίου, σύμφωνα με προκαταρκτικές έρευνες του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αποτελεί μία άριστη πηγή απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων και οργανικής ουσίας για τις καλλιέργειες και συμβάλλουν στη βελτίωση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους.

Στόχοι του ερευνητικού έργου bioFERTIL

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η εμπορική αξιοποίηση ενός καινοτόμου εδαφοβελτιωτικού προϊόντος που στηρίζεται στην αξιοποίηση επεξεργασμένων οργανικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αντικατάσταση των συμβατικών λιπασμάτων και η ορθολογικότερη χρήση των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, ενέργεια, θρεπτικά συστατικά) μέσω της αξιοποίησης οργανικών υπολειμμάτων.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Η ανάπτυξη νέων κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής σε αροτραίες και βιομηχανικές καλλιέργειες που διατηρούν και βελτιώνουν την «υγεία» του εδάφους μεγιστοποιώντας παράλληλα την απόδοσή τους.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα διευρύνοντας την εμπορική τους διάθεση και σε «πράσινους καταναλωτές».

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Η προώθηση της αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αγροβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή νέων προϊόντων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας που μπορεί να επιφέρει κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και η προώθηση μοντέλων για δημιουργία κυκλικής βιοοικονομίας και κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων.